[ previous ] [ next ] [ threads ]
 
 From:  "Vincent Engel" <vengel at ufs dot nl>
 To:  "KH Lau" <KH dot Lau at wongswec dot com>
 Cc:  <m0n0wall at lists dot m0n0 dot ch>
 Subject:  RE: [m0n0wall] Keep VPN connection alive with monowall
 Date:  Wed, 24 Nov 2004 14:54:57 +0100
Hi KH Lau,

I found the setting, thank you very much I think I looks over it!
Tomorrow I will check if this will help us.

Regards,

Vincent Engel


UF Solutions is een besloten vennootschap. Alle leveringen van 
producten, diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit
hoofde van een overeenkomst van opdracht met UF Solutions. Op de 
overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op 8 
maart 2004 onder nr. 24/2004 zijn gedeponeerd ter griffie van de 
Rechtbank Den Haag. De algemene voorwaarden zijn tevens 
beschikbaar op www.ufs.nl en worden op schriftelijk verzoek 
toegestuurd. 

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk.
Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen dient u de afzender 
hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit 
bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of 
onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt 
erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. 
UF Solutions is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige 
overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke 
vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als 
gevolg van dit bericht. UF Solutions staat er niet voor in dat de integriteit 
van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van 
virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst 
(door derden).

UF Solutions is a private limited company. All products, services and 
(other) work are performed according to an assignment agreement 
with UF Solutions. The standard terms of engagement are applicable to the
agreement that was deposited at the Court of The Hague on 8 March 
2004 under no. 24/2004. The standard terms of engagement are also 
available at www.ufs.nl and will be send to you upon written request.  

This message (including any attachments) is confidential and may be 
privileged. If you have received it by mistake please notify the sender 
by return e-mail and delete this message from your system. Any 
unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is 
strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. 
UF Solutions shall not be liable for the improper or incomplete 
transmission of the information contained in this communication nor for 
any delay in its receipt or damage to your system. UF Solutions does not 
guarantee that the integrity of this communication has been maintained 
nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.